Учебник по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

0.00 лв.

Учебникът е издаден за целите на обученията по ЗБУТ, организирани от Центъра за професионално обучение при БСК, и не подлежи на продажба. При интерес към учебника и обученията по ЗБУТ, можете да се обърнете към ЦПО при БСК.

Съдържание:

 • Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасността и здраве при работа
 • Модул 2: Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа
 • Модул 3: Процедури и дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа
 • Модул 4: Примерни документи на предприятието.
 • Добри практики, анкети и тестове

За контакт с ЦПО при БСК:
Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: +359 2 932 09 69
Антоанета Кацарова– директор; a.katzarova@bia-bg.com
Стефка Добрева – експерт; s.dobreva@bia-bg.com
Марлен Моллова – експерт; m.mollova@bia-bg.com

Категория:

Описание

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начално и продължаващо професионално обучение.

Центърът предлага:

 • Ежегодни обучения по „Здравословни и безопасни условия на труд“ в рамките на договор между БСК и Фонд „Условия на труд“, с издаване на удостоверение, съгласно Наредба РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4. Обученията са безплатни за членовете на БСК;
 • Услуги за консултиране по ЗБУТ – членовете на БСК ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:
  • разработване на фирмена политика по безопасност и здраве при работа;
  • разработване на процедури за оценка на професионалния и здравен риск на работните места;
  • консултиране разработването на програми за намаляване, ограничаване и контрол на риска;
  • консултиране създаването на система за оперативното управление на дейностите по безопасност и здраве при работа;
  • подпомагане въвеждането на Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР) на фирмено равнище;
  • консултиране фирмите при отстраняване на констатираните нарушения от контролните органи.