HR наръчник, с акцент върху адаптиране на работната среда към възрастовите особености на персонала

0.00 лв.

Автори: д-р Томчо Томов и Надежда Димитрова

Наръчникът е изработен в рамките на Проект BG05M9OP001-1.051-0006 „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“. Проектът се осъществява от БСК в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и се финансира от Европейския социален фонд.

Наръчникът има за цел да подпомогне методически дейността на социалните партньори, мениджърите в предприятията, специалистите по човешки ресурси и синдикалните дейци (представители на работниците и служителите) при въвеждането на политики и практики за подобряване на социалния диалог и управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните генерации и насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.

Също така, наръчникът цели създаване на ангажираност и интерес към проблемите на активното стареене и междугенерационния подход сред работодатели и социални партньори на браншово ниво. Те представляват своеобразен инструмент за въвеждане на нови практики за управление на човешките ресурси в предприятията, свързани с гореописаната тематика.

Наръчникът се разпространява безплатно. При интерес можете да заявите доставка оттук. Куриерските разходи са за сметка на получателя.

Категория: